E-zone Curaçao: de voordelen van zaken doen vanaf het strand

Redactie
De Antillen vormen een interessante vestigingsplaats plaats voor bedrijven. Niet alleen door het weer maar vooral ook door de fiscale en infrastructurele voordelen die bijvoorbeeld de zogenaamde E-zones op Curaçao bieden. Voornamelijk bedrijven in de internet business maken hier gebruik van, maar hoe zit dat nou precies?   Ramon van Aarle van Taxperience legt als gastblogger uit wat het zogenaamde Antilliaanse E-zone regime inhoudt en wat de voordelen zijn.

Antilliaanse E-zones

In 2001 hebben de Staten van de Nederlandse Antillen de wet op de Economische Zones (E-Zones) aangenomen om de (economische) ontwikkeling van de Nederlandse Antillen te bevorderen. Binnen deze E-Zones kunnen gunstige belastingfaciliteiten van toepassing zijn, mits goed gestructureerd.

Allereerst de definitie van een E-Zone:

“Een Economische Zone is een aangewezen terrein (of een aantal terreinen) of gebouw(en) waar handelingen met goederen kunnen plaatsvinden en waar, of van waaruit, diensten kunnen worden verricht.”


Eigenschappen van de E-zones

 • Onder diensten worden in hoofdzaak begrepen diensten die zijn gericht op het buitenlanden die met behulp van elektronische communicatie- en informatietechnologieën worden uitgeoefend;
 • Er zijn verschillende E-Zones op Curaçao en de overige eilanden van de Antillen. De onderneming die wordt gevestigd in een E-Zone moet bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Antillen (e.g. uitbouw van de Antillen als internationaal centrum van dienstverlening en/of bevorderen van de werkgelegenheid);
 • Maximaal 25% van de omzet mag worden gegenereerd door diensten die geleverd worden aan inwoners van de Antillen. Op dit deel van de omzet zijn de hieronder te noemen belastingfaciliteiten van de E-Zonewetgeving niet van toepassing;
 • In een E-Zone kunnen zich enkel rechtspersonen vestigen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Deze rechtspersonen mogen hun bedrijf slechts in de betreffende E-Zone uitvoeren (dit geldt in veel gevallen niet voor back-office activiteiten zoals het voeren van administratie en boekhouding etc);
 • De Antilliaanse E-Zones bieden een hoogwaardige technische infrastructuur voor het huisvesten van bedrijven met raakvlakken op het gebied van elektronische communicatie- en informatie-technologieën, ook op out-sourcing basis.
 • Voor het vestigen in een E-Zone dient een verzoek ingediend te worden bij de overheidsinstanties, inclusief diverse bijlagen zoals;
  1. business case, wat gaat de vennootschap doen;
  2. omzetverwachting voor de eerste twee jaar;
  3. wat is de doelgroep van de vennootschap;
  4. statuten van de vennootschap;
  5. uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  6. ondertekening van een verklaring waarin de vennootschap te kennen geeft zich te zullen houden aan de wetgeving zoal die geldt op de Antillen en te zullen toestaan dat bevoegde ambtenaren, indien gewenst, de administratie van de vennootschap kunnen inzien;

Verzoeken voor toepassing van het E-Zone regime worden over het algemeen snel, in principe binnen 10 werkdagen, beantwoord.

Fiscale voordelen van de E-zones

 • De gunstige belastingregelingen in een E-Zone zijn volgens de E-Zone wetgeving gewaarborgd tot 1 januari 2026;
 • De winst van een onderneming die de E-Zone status heeft verkregen (en die is gevestigd in een E-Zone) wordt belast tegen 2%;
 • Voor de invoer van goederen (bijv. hardware) geldt een vrijstelling van invoerrechten en accijnzen. Tevens geldt een vrijstelling voor omzetbelasting bij invoer van goederen;
 • De levering van diensten door een onderneming op de Antillen AAN een E-Zone vennootschap is vrijgesteld van omzetbelasting. Aangezien de systematiek van de omzetbelasting op de Antillen wezenlijk afwijkt van het Nederlandse systeem (i.e. geen verrekening van omzetbelasting die in rekening wordt gebracht) is een dergelijke vrijstelling voor de levering van diensten aan een E-Zone vennootschap van groot belang;
 • Leveringen van goederen en diensten VAN een E-Zone vennootschap aan een E-Zone vennootschap en aan buitenlandse ondernemingen zijn eveneens vrijgesteld van omzetbelasting;
 • Voor werknemers van een E-Zone vennootschap kunnen er specifieke loonbelastingfaciliteiten gelden zoals een gunstige ex-patriate regeling;In combinatie met Nederlandse fiscale regelingen kan de winst die wordt gemaakt op de Antillen belastingvrij naar een Nederlandse moedervennootschap worden uitgekeerd.

Samenvattend

In de Antilliaanse E-Zones zijn nu al veel vennootschappen te vinden die diensten aanbieden of producten verkopen via het internet. De combinatie van de fiscaal aantrekkelijke wetgeving van de Economische Zone met de goede infrastructurele voorzieningen voor E-commerce vennootschappen maakt de Antillen immers tot een aantrekkelijk vestigingsland voor dergelijke vennootschappen. Afhankelijk van de grootte van een voorgenomen investering in technische infrastructuur en de omvang van de beoogde activiteit die via de Antillen wordt opgezet, wordt een fiscaal voordeel al relatief snel gerealiseerd, ook voor vennootschappen die thans nog enkel via bijvoorbeeld Nederland of een ander EU-land opereren.